18.MADDE UYGULAMASI NEDİR ?Google

3194 sayılı İMAR KANUNU

Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Madde 18

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yer­lerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada ve parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sa­hip­le­rine dağıtmaya ve re sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yet­kili­dir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yuka­rıda belir­tilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve ar­saların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzen­leme ortaklık payı olarak düşülür. Ancak, bu maddeye göre alınacak dü­zenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dü­zenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde (Değişik: 17.12.2003) kırkını[1] geçemez.

(Değişik: 17.12.2003) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta­öğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri[2] ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü ge­çen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde eksik kalan miktar belediye veya vali­likçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır.

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının ge­rekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.

Bu fıkra hükmüne göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar plânı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortak­lık payı alınanlardan, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz.

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şuyulanma sadece ze­mine ait olup, şuyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.

Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre muhafazasında mah­zur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabi­lir. Ta­ma­mının veya bir kısmının plân ve mevzuat hükümlerine göre mu­hafa­zası mümkün görülmeyen yapılar ise; birden fazla imar parseline de rastlaya­bilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların be­del­leri; ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şuyuu giderilmedikçe, bu ya­pıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. Bu mad­dede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar bele­diye veya vali­likçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz.

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahipleri­nin muvafakatları olmadığı veya plân ve mevzuat hükümlerine göre mah­zur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave de­ği­şiklik ve esaslı tamir izni verilmez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar plânı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere, plâna göre inşaat ruhsatı verilebilir.

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri ka­mu­laştırma yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plân ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye ve valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şuyuu­lan­dırılan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancı­lık, tu­rizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar plânı olmayan yerlerde her türlü yapı­laşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon plânları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.

Arazi ve arsa düzenlemesinin esasları özetle şöyledir[3]:

a. Öncelikle şehrin gelişme yönü ve yoğun yapılaşmaya uygun öğe­leri göz önünde bulundurularak düzenleme alanı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümenince, dışında ise il idare kurulunca sapta­nır.

b. Bu sınırlar içinde düzenlemeye bağlı tutulan yerlerin gereksinme duyulan meydan, park, genel otopark, yeşil alan gibi genel hizmetlere ayrı­lan alanların yüzölçümleri hesap edilerek, düzenleme alanı içindeki toplam alana oranlamak suretiyle düzenleme ortaklık payı miktarının oranı bulu­nur.

Düzenleme ortaklık payı oranı; bir düzenleme alanında saptanan dü­zenleme ortaklık payı miktarının, bu alan içindeki kadastro ya da imar par­sellerinin yüzölçümü miktarına oranından ibarettir.

Bu oranın, taşınmaz yüzölçümünün yüzde kırka kadar olan bölümü bedelsiz alınabilmekte, fazlaya gereksinim olduğunda diğer kısmı için ka­mulaştırma yoluna başvurulmakta ya da arsa sahibinin isteğine uygun ola­rak belediyelerin başka yerlerdeki arsası ile değiştirilebilmektedir.

c. Saptanan düzenleme ortaklık payı oranı yüzde kırkın altında ise, bedelsiz olarak alınacak miktarın yüzde kırkın altındaki oran içinde olması yasa gereği olup, bunun yüzde kırka tamamlanması gibi bir uy­gulamaya gidilmesi yasal açıdan olanaksızdır.

d. Yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı İmar Yasası nın 42. maddesine göre yapılan arazi ve arsa düzenlemelerinde, bir kişinin yeri, okul, kreş, hastane, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi kamu tesis alanla­rında kaldığında, bu alanlar kamulaştırılıncaya kadar, o vatandaşa hiçbir yapı yapma olanağı sağlamaz ve bir ev yapacak kadar arsa bile ve­rilmez­ken, 3194 sayılı İmar Yasası nın 18. maddesi ile bu gibi alanlara dü­zenle­meye bağlı tutulan tüm parsel malikleri arsalarının büyüklükleri ora­nında pay ve­rilerek ortak edilmekte ve böylece zarara uğramaları önlen­mektedir.

e. Sınırı saptanarak düzenlemesine karar verilen alan içinde kalan arsa ve araziler, imar plânındaki yapılanma koşullarına uygun olarak par­sellere ayrılmakta ve parselasyon haritaları yapılmaktadır. Bu haritalar ya­pı­larak düzenlenen parseller taşınmaz sahiplerine özgüllenirken varsa mev­cut yapıların bir imar parseli içinde kalmasına ve taşınmaz sahiplerine ön­ce­likle kendi arsalarının bulunduğu yerden arsa ayrılmasına, olanaklar el­ver­diğince özen gösterilmesi gerekmektedir.

f. Bu özgülleme (tahsis) işlemlerinin sonuçlanmasından sonra ya­pı­lan tüm işlemlerin uygunluğu, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bele­diye encümenince dışında ise il idare kurulunca onaylanarak, onayla­nan parselasyon plânlarının bir ay süre ile ilan edilmesi olağan yöntemlerle halka duyurulması sağlanarak bu süre içinde parselasyon plânlarına itiraz edilebilmekte, bir aylık ilan süresi sonunda kesinleşen parselasyon plânları, tescil edilmek üzere ilgili tapu dairelerine gönderilmektedir.

[1] Bu oran, 3194 sayılı İmar Kanununun ilk metninde yüzde otuz beş iken 17 Aralık 2003 ta­rih ve 25319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3.12.2003 tarih ve 5006 sayılı İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin DeğişÂ­tirilmesi Hakkında Kanunda De­ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesi ile yüzde kırka yükseltilmiştir.

[2] Bu ibare ilk metinde cami iken, 4928 sayılı Yasanın 9. maddesi ile ibadet yeri ola­rak değiştirilmiştir.

[3] Anayasa Mahkemesinin 21.6.1990 gün ve E: 1990/7, K: 1990/11 sayılı Kararı.


YAZAR HAKKINDA

YORUM EKLE
 1. yorum değilde bir sorum olacak.18.maddeyle ilgili (DOP) 5 ve 18 hukuk dairelerinin kararı hakkında bilgi verebilirmisiniz?Teşekkür ederim.

 2. ya of nerede bu 1. madde

 3. 18.maddenin avantaj ve dezavantajları nelerdir ? yardımcı olursanız sevinirim

 4. değerli arkadaşım; dopo hesaplamaları hakkında bilgi verirmisiniz.

 5. 18 ve 16 maddenin avantajları ve dezavantajları neler yardımcı olurmusunuzz.. aciill

 6. BU UYGULAMA, BİÇİM YÖNÜNDEN KANUNA UYGUN OLABİLİR FAKAT UYGULAMADA SORUN ÇIKARMAKTADIR. ARSA SAHİPLERİ UYGULAMA HAKKINDA VE ARSALARININ, ARAZİLERİNİN UYGULAMADAN SONRA KENDİLERİNCE DEĞERLENDİRMEDE NE KAZANIP NE KAYBETTİKLERİ HUSUSUNDA TAM BİLGİLENDİRİLMEDİKLERİ İÇİN SORUN YAŞAMAKTADIRLAR. BU DA UYGULAMAYI SOSYAL AÇIDAN ELEŞTİRİLEBİLİR DURUMA GETİRMEKTEDİR. HATTA KİMİLERİNCE BİLGİSİZ VATANDAŞLARIN İYİ NİYETLERİ SUİSTİMAL EDİLMEKTEDİR. İSTEĞİM VATANDAŞLARIN KONU HAKKINDA AYDINLATILMASI VE UYGULAYICILARIN DAHA ÖZENLİ ÇALIŞMASIDIR. TEŞEKKÜR EDERİM.

 7. bu 18. madde uygulaması kişi haber aldığı zamandan ne zamana kadar o kişiye dava hakkı veriyo cok acil yanıtlarsanız tesekkürü bir borc bilirim

 8. 5.000 M2 lik özel bir yurt olarak kullanılan bir tarlamız vardı. 2500 m2 biz 2500 m2 onlar kullanıyorlardı. Yurt kendine ait olarak gördüğü yere inşaat yptı kullanıyor. Bizim yerimiz boş durumda. Belediye sınırları içine aldılar ve yol yeşil alan deyip bizim yerimizi kula çevirdiler. Tapuda yer ortak. Tapularda yeni verildi ama yeni planda sadece bizim yeri parçalamışlar. Şimdi iz ne yapalım. İtiraz dilekçesi verdik. Ama yasal yola başvuralım mı. 18. Madde uygulayacaklarmış Belediye başkanınnın demesine göre . Mahkemeye gidersek yurdu mu mahkemeye vermememiz lazım. Ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor. Şimdiden tşk.

  • @Metin Korkmaz,
   Metin Bey, sizin en son aldığınız tapudaki yerinizin vasfı arsa mı, yoksa tarla mı? Tapunuzdaki size verilen alan kaç metrekare? Hissedarınız ile sizin aranızda bir muvafakatname var mı? Normal şartlarda 18.madde uygulamasına giren yerlerde belediye re’sen kamu yararı için maksimum yüzde 40 a kadar kesinti yapabilir ve istediği yerden size yer verebilir. Eğer yüzde 40 tan fazla kesinti yapılırsa bu kamulaştırma olur ve size bu fazla kesintinin bedeli ödenir.

 9. iyi günler benim çok önemli bir sorum olacaktı ama konu baya uzun bana yardımcı olabilecek 18 madde uygulaması hakkında iyi bilgisi olan biri varsa msn yolu ile bağlantı kurup konuşursak çok iyi olacak.yardımcı olursanız çok iyi olacak yardım eecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler

  msn: sertmaho_296[at]hotmail.com

 10. 1200 nüfuslu bir ilçe belediyesinde 860 m2 lik arsamız var.Bitişik arsa ise Tarım Kredi kooperatifine ait. Atsamızda bir evimiz var. Biz burada ikamet etmediğimiz için2007yılında burada yapılan 18/1 uygulaması ile Bizim arsamız ile Kooperatif arsasından birbirinden orantısız biçimde yol için uygulama yapılmış.Bizim arsamızdan 4,5 m kooperatiften 2,5 m toplam 7 m yol geçirip plan hazırlamışlar. Alınan yol arsanın Güneyini Doğu-Batı ekseninde oluşuyor ve ne doğuda, nede batıda devam etmiyor. Oysa bilinen tarihi ile yaklaşık yüz yıldır yol olan arsamızın kuzeyindeki mevcut yol tüm ilçeyi hem doğu-batı hem de güney-kuzey ekseninde birbirne bağlıyor. Mevcut yüz yıllık yol arsaya dönüştürülüp 3 ayrı şahsa hisseli olarak satılmış, bizim ve kooperatifin arsasından hemde orantısız biçimde yol geçirilmiş. Planlar fiilen uygulanmamış.Ama neresi onaylıyorsa orası onaylamış.Bu durumda Ben arsamın iade edilmesi ve planın iptal edilmesini sağlamak için hangi yasal yollara başvurabilirim?Belediyeyi kurum olarak mı yoksa uygulamayı yaptıran Başkanı mı dava etmeliyim? Bu konuya hangi mahkemeler bakmaktadır? Bilgisi olanlar lütfen beni aydınlatsın.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

 11. iyi günler 2500m2 arkası orman olan bi araziye sahibim zamanında 18 madde uygulanarak 650m2 evimin önünden aldı ve şuan elimde olan 1850m2 alan iki parsel çıkmakta.bir daha 18 madde uygulanacağı söylendi eğer bi daha uygulanırsa hem evimin önü mahvolcak hem evim toprak kayması açısında tehlikeye girecek hemde iki parsel olmayacak.sorum şu biz bunu itiraz edip yolun biraz daha aşağı kaydırılmasını(aşağıda yeşil alan vs. die ayrılmış kısmlar bulunmaktadır komşu parsel vs yoktur)isteyemezmiyiz yada belediye encümenini mahkemeye versek nasıl bi kanuni dayanakla verebiliriz …acil yardım ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunar herkese iyi günler dilerim

 12. ii gunler benım 5 tane arsam var 10 sene once ıl ımardan parsellii,,sımdı ılce beledıye tarafından revızyon ımar planına gore yenıden parsellenmıs ama bızım haberımız yok 18 maddesıne grmıs 18 maddesıne grdyse bızım arsalarımızın 50 metre yakınından arsa vereceklerdır herhalde gdıpte 1km oteden veremezler degılmı ….sımdden cok tesskur ederımm..cvp beklıyorumm..bıde aynı olcuden vermeyeceklermıs…ben ıstemesemde benım yerıme beledıye el koyabılırmı??

 13. Benim 186 metre kare arsam vardi 18. madde gecmesi sebebi ile 32 m2 kizilaya bagislanmis olup. tamamen uygulamalarin yasalara aykiri olup benim veya bir baskasinin madur edilmesi tamamiyle insan hakve adaletine terstir. Bu yasanin gelmesi bizleri magdur etmektedir ben ne sata biliyorum ne de birsey yapa biliyorum demokraside ve yasalarca insan hak ve özgürlügüne ters bir uygulamadir birde raiç bedellerinde üstünde fiat talep ediliyor.adaletsiligin daniskasi olup aci uyulamadir.

 14. isin dls görünüsü köylüleri mal sahiplerini aglamasl bizleri üzmüstür Halklmlz bu araziler bizlere dedelerimizden kalmls derken köylümüzün aglamasl bizlerin icini yakar Adalet Mülkün temeli ise ALLAHIN ADALETi iLE HÜKÜM verilmelidir Bilanconun alacak taraflnl kabartlp milli gelir böyle yüksetilmez.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir